Turvalisuse edendamine – kas Kükametsa või Toompea asi?

Vebinar toimus 5. märtsil 2021

Fookuses on kogukondade heaolu ja turvalisus - kes peab seisma selle teema eesotsas maakonna, omavalitsuse ja kogukonna tasandil? 

Foorumiga sooviti saada selgemaks riigi ootused piirkondlikule tervise- ja turvalisuse edendusele ja selle koordineerimisele.

Lõuna-Eesti otsustajatel ja aktiivsetel sädeinimestel oli võimalus kaasa rääkida ja teha ettepanekuid poliitikakujundajatele ja õigusloomega tegelejatele. Vaatluse all olid järgmised küsimused:

 • Kuidas võiks toimuda valdkondade ülene ennetus piirkondlikul tasandil? 
 • Millised peaksid olema struktuurid?
 • Kuidas peaks toimuma rahastus?
 • Milliste uute ägedate algatustega võiks tegeleda?
 • jne.

Tegemist oli aruteluga, kus said kokku erinevate tasandite esindajad (riik, maakond, kohalik omavalitsus, vabakond), et rääkida selgemaks heaolu ja turvalisuse kujundamise sõlmkohad.

Teematoa kokkuvõtet saab lugeda siit.

Kuula Arvi Uustalu poolt tehtud ettekannete kokkuvõtet siit
Ettekanded leiad päevakavast.

PÄEVAKAVA

09.45-10.00 Tervitus/liitumine vebinari keskkonnaga.            

10.00-10.10 Arvi Uustalu (Lõuna Päästekeskus), Lea Saul (Tartumaa OVL)
Sissejuhatus
Tehnilise korralduse tutvustus Kaidi Randpõld (Tartumaa OVL).
                                                           
10.10-10.30  Ain Peil (SIM PKPO) 
Ennetustöös ühismõju saavutamine. Riigi roll ennetuspoliitika koordineerimisel. Valdkondade ülese ennetustöö põhimõtted ja vajadused.
Ettekande slaidid leiad siit. 

10.30-10.45 Anneli Liblik (SIM PKPO)
Maakondlike turvalisuse nõukogude hetkeseis, suunised 2021 tegevusteks. STAK arengud ja olulisemad riiklikud tegevused 2021. 
Ettekande slaidid leiad siit.

10.45-11.00  Raivo Küüt (SiM asekantsler)
Vabatahtlike ja kogukondade kaasamine turvalisuse edendamisse, kriiside ennetamisele ja lahendamisele. Üleriigiline ja regionaalne vabatahtlike koostöövõrgustik. 
Ettekande slaidid leiad siit.

11.00-11.20 Margo Klaos (Lõuna päästekeskuse juht), Vallo Koppel (Lõuna prefekt)      Lõuna prefektuuri ja Lõuna Päästekeskuse vaade turvalisuse koordineerimisele regioonis erinevatel tasanditel ja mõtted regionaalse koostöövõrgustiku arendamiseks. Politsei ja pääste valdkondade ülese turvalisuse tegevussuunad 2021 Lõuna regioonis. 

11.20-11.30 Vahekokkuvõte  Arvi Uustalu (LõPK)

11.30-12.00 Lõunapaus

12.00-12.10  Arvi Uustalu (LõPK)
Maakondlike turvalisuse nõukogude teematubade lähteülesande tutvustus. 

12.10-14.00 Arutelud maakondlike nõukogude teematubades (6 tk).
Arutelu juhib maakonna tasandilt valitud moderaator


 Maakondliku arutelu teemad:
 • Murekohad, takistused, lahendamist vajavad ülesanded ennetus tegevuses piirkondlikul tasandil. Osalejate ettepanekud õigusaktide, struktuuride, finantseerimise täpsustamiseks liinil riik-regioon-maakond-KOV-kogukond.
 • Vabatahtlik koostöövõrgustik turvalisuse edendamisel, ennetustegevuste elluviimisel ja kriiside olukorras piirkondlikul tasandil. Külaliikumise Kodukant ja Punane Rist jt. roll organiseerimata vabatahtlike tegevuse koordineerijana kõnealuses maakonnas ja selle kogukondades.
 • Maakonna tasandi 2021 tegevuskava ja finantsplaan
  (OVL-MAK elanikkonnakaitseprojektid 2021 maakondades) arutelu ja kokkuleppimine.
 • Turvalisuse alased fookusküsimused ja –teemad maakonnas. Maakondlik diskussioon KOV valimisi silmas pidades – põhilised turvalisuse probleemid maakonnas, mis vajavad lahendamist ja
  millega kohalikud poliitikud peaksid rinda pistma!

14.00-14.30 Vahekokkuvõte maakondlike turvalisuse nõukogude aruteludest (iga maakonna lühikokkuvõte 5 minuti jooksul). Maakonna turvalisuse nõukogu kõneisik.

14.30-15.00 Paneeldiskussioon ja kokkuvõte. Arutelu ja tagasiside maakonna turvalisuse nõukogudest tulnud ideedele-ettepanekutele. Vebinari ettekannete tegijad, paar esindajat maakonna ja KOV tasandilt. 

Taustainfo

 • Siseturvalisuse tagamiseks on vaja arendada kohalikke koostöövõrgustikke. Vabariigis tervikuna on lähenetud turvalisuse nõukogude ülesehitusele ja tegevusele väga erinevalt. Aastatel 2021–2030 on fookuses kohalik tasand ja omavalitsused.
 • Riigiasutuste piirkondlikus juhtimises ja otsustuspädevuses on toimunud muudatused, mistõttu pole enam maakonna tasandil nii laiapõhjalist ja suurte volitustega esindatust kui varasemalt. Samas on mitmed riigiasutused pakkumas oma teenuseid maakondade üleste üksustena.
 • Piirkondlikul tasandil valitseb erinevate töögruppide ja komisjonide paljusus - tervisenõukogud, turvalisuse nõukogud, KOVide kriisikomisjonid, regionaalne kriisikomisjon, liikluskomisjonid, sotsiaalkomisjonid jne.
 • COVID eriolukorra ajal hakkas Siseministeerium arendama üle Eestilist vabatahtlike koostöövõrgustikku, milles on oma koht Punasel Ristil, Päästeliidul, külaliikumisel Kodukant jt. erinevatel võrgustikel.

Korraldajad

Turvalisuse teematoa vebinari korraldavad Lõuna-Eesti maakondade arendusorganisatsioonid, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, maakondade turvalisuse nõukogude koordinaatorid. Koostöös maakondlike arenduskeskustega on 2020 alguse saanud sisukas heaolufoorumi teematubade sari „Maailm algab sinust!“. 

Sisuliste küsimuste korral palun võtta ühendust Lea Sauliga, lea.saul@tartumaa.ee, mob 5364 34061
Tehniliste küsimuste korral palun võtta ühendust Kaidi Randpõld´iga, kaidi.randpold@tartumaa.ee, mob 5326 8963.